ΕΣΟΕ στο  esoe facebook group
Εκτύπωση
PDF

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Π.Δ.84/2001 Π.Φ.Υ.

Συντάχθηκε απο τον/την Administrator.

ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ

Σας επισυνάπτουμε την υπουργική απόφαση όπως κοινοποιήθηκε στην Ε.Ο.Ο και τους Οδοντιατρικούς συλλόγους με την οποία ανακοινώνεται η τροποποίηση του ελάχιστου απαραίτητου εξοπλισμού για την απόκτηση άδειας λειτουργίας των ορθοδοντικών ιατρείων καταργώντας το ακτινολογικό μηχάνημα.

Οι μακροχρόνιες προσπάθειες του Ε.Σ.Ο.Ε και σύσσωμης της ορθοδοντικής κοινότητας απέδωσαν καρπούς και αναγνωρίστηκε με το νέο Φ.Ε.Κ. η μη αναγκαιότητα χρήσης του ακτινολογικού μηχανήματος από τον Ορθοδοντικό.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Το Δ.Σ. του Ε.Σ.Ο.E

 

Αριθμ. πρωτ.: Γ.Π./οικ.72218/21.8.2014
Τροποποίηση του παραρτήματος Α και Β του Π.Δ. 84/2001 (ΦΕΚ 70 Α' 2001) «Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία και προδιαγραφές για την ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Φορέων Παροχής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.)

Αριθμ. Γ.Π./οικ.72218/21.8.2014(ΦΕΚ Β' 2302/27-08-2014)Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣΈχοντας υπόψη:1. Το Π.Δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76/Α/2000) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας», όπως διορθώθηκε στο ΦΕΚ 123/Α/2000.2. Τις διατάξεις του άρθρου 234 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α/8-8-2014).3. Το Π.Δ. 89/2014 (ΦΕΚ 134 Α/10-6-2014) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.»3. Το Π.Δ. 84/2001 (ΦΕΚ 70/Α/2001) «Όροι, Προϋποθέσεις, διαδικασία και προδιαγραφές για την ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Φορέων Παροχής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.)».4. Τις διατάξεις του Ν. 4067/2012 « Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» (ΦΕΚ 79-Α/9-4-2012).5. Τις διατάξεις της με αριθμό 3046/304/1989 Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Κτιριοδομικός Κανονισμός» (ΦΕΚ 59-Δ/1989).6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 71/88 « Κανονισμός Πυροπροστασίας κτιρίων» (ΦΕΚ59-Α/28-3-88).7. Τις διατάξεις του Ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (ΠΕΔΥ),αλλαγή του σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 38 Α')8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του δημοσίου, αποφασίζουμε:Οι διατάξεις του Π.Δ. 84/2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' και Β' τροποποιούνται ως ακολούθως:(Βλέπε συνημμένο αρχείο)Κάθε διάταξη ή τεχνική προδιαγραφή που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος καταργείται.Η έναρξη ισχύος του παρόντος αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Αθήνα, 21 Αυγούστου 2014Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ  PARARTHMA.pdf Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-08-2014 ]Σ