ΕΣΟΕ στο  esoe facebook group
Εκτύπωση
PDF

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

Συντάχθηκε απο τον/την Παληός Μ..

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 713

13 Μαρτίου 2012

13179

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ.24948

Καθορισμόςδικαιολογητικών, διαδικασίας όρων και

προϋποθέσεων για τη χορήγηση βεβαίωσηςλειτουρ−γίαςτων ιατρείων, πολυϊατρείων, οδοντιατρείων και

πολυοδοντιατρείων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχονταςυπόψη:

1. Τιςδιατάξειςτου Ν. 2071/1992 Εκσυγχρονισμόςκαι

Οργάνωση ΣυστήματοςΥγείας (ΦΕΚ 123 τ.Α΄

2. Τιςδιατάξειςτου άρθρου 28 του Ν.3846/2010 Εγγυ−ήσειςγια την εργασιακήασφάλεια και άλλεςδιατάξεις

(ΦΕΚ 66 τ.Α΄

3. Τιςδιατάξειςτων άρθρων 2 και 3 του Ν.3919/

2011Αρχήτηςεπαγγελματικήςελευθερίας κατάργη−ση, αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και

άσκηση επαγγελμάτων. (ΦΕΚ 32 τ.Α΄

4. Τιςδιατάξειςτου άρθρου 35 του Ν.4025/2011 Ανα−συγκρότηση Φορέων ΚοινωνικήςΑλληλεγγύης Κέντρα

Αποκατάστασης Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ και άλλεςδιατά−ξεις (ΦΕΚ 228, τ.Α΄

5. Τιςδιατάξειςτου άρθρου 4, παρ. 16 του Ν.4038/2012

Επείγουσεςρυθμίσειςπου αφορούν την εφαρμογήτου

μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικήςστρατηγικής2012−015 (ΦΕΚ 14 τ.Α΄

6. Τιςδιατάξειςτου Π. Δ 84/10−−001 Όροι, προϋπο−θέσεις διαδικασία και προδιαγραφέςγια την ίδρυση και

λειτουργία Ιδιωτικών Φορέων ΠαροχήςΥπηρεσιών Πρω−τοβάθμιαςΦροντίδαςΥγείας(Π.Φ.Υ) (ΦΕΚ 70, τ.Α΄

7. Το Π.Δ 110/11−1−011 ΔιορισμόςΑντιπροέδρων τηςΚυβέρνησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και

Υφυπουργών (ΦΕΚ 243 τ.Α΄.

8. Το γεγονόςότι απότιςδιατάξειςτηςαπόφασηςαυτήςδεν προκαλείται δαπάνη σε βάροςτου κρατικούπροϋπολογισμού αποφασίζει:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Προϋποθέσειςνόμιμηςλειτουργίαςιατρείων, πολυϊα−τρείων, οδοντιατρείων και πολυοδοντιατρείων

Άρθρο 1

Ορισμοί1. Ιδιωτικόιατρείο ήοδοντιατρείο είναι χώροςκατάλ−ληλα διαρρυθμισμένοςκαι εξοπλισμένος όπωςπεριγρά−φεται στα παραρτήματα Α. και Β. του Π/Δ 84/2001, στον

οποίο ασκείται η ιατρικήήη οδοντιατρικήεπιστήμη,

απόπρόσωπο που διαθέτει τη σχετικήάδεια ασκήσεωςεπαγγέλματοςήβεβαίωση αναγγελίαςασκήσεωςεπαγ−γέλματοςκαι άδεια ήβεβαίωση λειτουργίαςιδιωτικούιατρείου ήοδοντιατρείου.

Το ιδιωτικόιατρείο ήοδοντιατρείο δεν διαθέτει κλίνεςνοσηλείας

2. Ιδιωτικόπολυϊατρείο ήιδιωτικόπολυοδοντιατρείο

είναι η σύνθεση τουλάχιστον τριών ιατρείων ήκαι λοι−πών εξεταστικών μονάδων, κατάτην έννοια του πα−ραρτήματοςΑ΄Π/Δ 84/2001 ήαντιστοίχωςη σύνθεση

τριών τουλάχιστον οδοντιατρείων, που στεγάζονται

σε λειτουργικάενιαίο και ανεξάρτητο απόκάθε άλλη

χρήση χώρο, όπωςαυτόςπεριγράφεται στο μέροςτρίτο

του παραπάνω παραρτήματος

Το ιδιωτικόπολυιατρείο ήιδιωτικόπολυοδοντιατρείο

δεν διαθέτει κλίνεςνοσηλείας

Άρθρο 2

Προϋποθέσειςνόμιμηςλειτουργίας1. Για τη νόμιμη λειτουργία ιατρείου, πολυϊατρείου,

οδοντιατρείου και πολυοδοντιατρείου απαιτείται άδεια

ήβεβαίωση λειτουργίας Από1−−012 η βεβαίωση λει−τουργίαςχορηγείται απότουςκατάτόπουςΙατρικούςκαι ΟδοντιατρικούςΣυλλόγους μέσα σε προθεσμία

ενός(1) μηνόςαπότην αναγγελία έναρξηςλειτουργίαςτου φορέα με την κατάθεση όλων των σχετικών δικαι−ολογητικών, σύμφωνα με τιςδιατάξειςτηςπαρούσης

Εντόςτου ιδίου χρονικούδιαστήματοςαπορρίπτεται η

σχετικήαίτηση με αιτιολογημένη απόφαση αν δεν πλη−ρούνται οι νόμιμεςπροϋποθέσεις Ο οικείοςΣύλλογοςελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών κατάτην

κατάθεση τους Σε περίπτωση ελλείψεων, ζητείται η

συμπλήρωσήτους

2. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του ενός(1)

μηνός αρμόδιοςγια την έκδοση των διαπιστωτικών

πράξεων καθίσταται ο κατάτόπο οικείοςΠεριφερει−άρχης Η αρμοδιότητα του Περιφερειάρχη ισχύει και

σε περίπτωση υποβολήςένστασης

13180 ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ(ΤΕΥΧΟΣΔΕΥΤΕΡΟ

3. Όμοιεςβεβαιώσειςαπαιτούνται και σε περίπτωση

μεταστέγασης επέκτασηςήμείωσηςτου αντικειμένου

των ιδιωτικών φορέων παροχήςυπηρεσιών Π.Φ.Υ. των

προηγούμενων παραγράφων.

Άρθρο 3

Δικαιούχοι

1. Βεβαίωση λειτουργίαςιατρείου, πολυϊατρείου, οδο−ντιατρείου και πολυοδοντιατρείου χορηγείται:

α. Σε φυσικάπρόσωπα, που διαθέτουν άδεια ασκήσε−ωςεπαγγέλματοςήβεβαίωση αναγγελίαςασκήσεωςτου ιατρικούήοδοντιατρικούεπαγγέλματος

β. Σε φυσικάπρόσωπα με την προϋπόθεση ότι για τη

λειτουργία του ιατρείου, πολυϊατρείου, οδοντιατρείου

και πολυοδοντιατρείου ορίζεται επιστημονικάυπεύθυ−νοςγια κάθε παροχήυπηρεσίαςιατρόςήοδοντίατροςκάτοχοςάδειαςασκήσεωςήβεβαίωσηςαναγγελίαςασκήσεωςεπαγγέλματος

γ. Σε νομικάπρόσωπα, που συνιστώνται και λειτουρ−γούν σύμφωνα με τιςκείμενεςδιατάξεις με σκοπότην

παροχήυπηρεσιών Π.Φ.Υ.

δ. Σε αστικούςσυνεταιρισμούςελευθέρων επαγγελμα−τικών ιατρών εργαστηριακήςδιάγνωσης βιοπαθολογί−ας κυτταρολογίαςκαι παθολογικήςανατομίαςγια την

κάλυψη των αναγκών των μελών τουςε. Είναι δυνατήη χορήγηση μίας(κοινής βεβαίωσηςλειτουργίαςσε δύο ήπερισσότερουςιατρούςήοδοντί−ατρους στην περίπτωση που χρησιμοποιούν τον ίδιο

χώρο και τον ίδιο εξοπλισμόαλλάσε καθορισμένουςδιαφορετικούςχρόνουςυποδοχήςτων ασθενών.

ζ. Απλήσυστέγαση στον ίδιο χώρο, χωρίςεταιρικήσχέση, με αυτοτελείςβεβαιώσειςλειτουργίας δύο (2)

ήπερισσότερων ιατρών ήοδοντιάτρων ήιατρών και

οδοντιάτρων επιτρέπεται με την προϋπόθεση ότι το σύ−νολο των διατεθειμένων χώρων κύριαςχρήσηςεπαρκείγια τη χορήγηση αυτοτελών βεβαιώσεων λειτουργίας

ιατρείων, ήοδοντιατρείων, διαρρυθμισμένων και εξο−πλισμένων σύμφωνα με τα παραρτήματα Α και Β του

Π.Δ. 84/2001.

2. Βεβαιώσειςλειτουργίαςφορέων Π.Φ.Υ. δεν χορηγού−νται σε όσουςέχουν καταδικαστείγια ποινικόαδίκημα

που συνεπάγεται ανικανότητα κτήσηςτηςδημοσιοϋ−παλληλικήςιδιότηταςήγια παράβαση τηςνομοθεσίαςγια τα ναρκωτικά

Άρθρο 4

Δικαιολογητικάγια τη λειτουργία ιδιωτικούιατρείου −οδοντιατρείου

1. Για τη χορήγηση βεβαίωσηςλειτουργίαςιδιωτι−κούιατρείου και οδοντιατρείου απαιτείται αναγγελία

έναρξηςλειτουργίαςτων δικαιούχων όπωςορίζεται στο

άρθρο 3 τηςπαρούσης Στιςπεριπτώσειςτηςκοινήςβεβαίωσηςλειτουργίαςήαπλήςσυστέγασης οι δικαι−ούχοι υποβάλλουν την αναγγελία έναρξηςαπόκοινούκαι ιδιωτικόσυμφωνητικόμε θεωρημένο απόαρμόδια

αρχήτο γνήσιο τηςυπογραφής για τον έλεγχο των

όρων συνεργασίαςκαι την τήρηση των διατάξεων για

την άσκηση του επαγγέλματοςκαι τη δεοντολογία.

2. Η αναγγελία έναρξηςπρέπει να συνοδεύεται απότα ακόλουθα δικαιολογητικά

α. Επικυρωμένο αντίγραφο άδειαςάσκησηςιατρικούήοδοντιατρικούεπαγγέλματοςήβεβαίωση αναγγελίαςασκήσεωςτου ιατρικούήοδοντιατρικούεπαγγέλματος

τίτλου ειδικότητας(εφόσον υπάρχει) των επιστημονικάυπευθύνων και βεβαίωση εγγραφήςσε ΙατρικόήΟδο−ντιατρικόΣύλλογο, στην περίπτωση που ο δικαιούχοςήο επιστημονικάυπεύθυνοςδεν είναι μέλοςτου Συλλό−γου στην Περιφέρεια του οποίου αιτείται τη βεβαίωση

λειτουργίας

β. Συμβόλαιο αγοράς ήσυμφωνητικόμίσθωσης ήπαραχώρησηςχρήσηςμε, ήχωρίςαντάλλαγμα, του

ακινήτου, στο οποίο θα στεγάζεται το εν λόγω ιατρείο,

ήοδοντιατρείο.

γ. Βεβαίωση απότην Πολεοδομία ήαπόδιπλωματού−χο πολιτικόμηχανικόήαρχιτέκτονα απότην οποία να

προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται απότιςπολεοδομικέςδιατάξειςη χωροθέτηση τηςσυγκεκριμένηςχρήσηςστον προβλεπόμενο χώρο.

δ. Κανονισμόσυνιδιοκτησίαςσε περίπτωση στέγασηςσε πολυκατοικία, απόόπου προκύπτει ότι δεν απαγο−ρεύεται ρητάη χρήση του χώρου για τη λειτουργία

του φορέα.

ε. Διάγραμμα κάτοψηςτου διατιθεμένου χώρου κλίμα−κας1/50, σε δύο αντίγραφα με ηςδιαστάσειςτων χώρων

και την επεξήγηση του προορισμούτους θεωρημένο

απόδιπλωματούχο πολιτικόμηχανικό ήαρχιτέκτονα, ο

οποίοςβεβαιώνει ότι οι χρησιμοποιούμενοι χώροι είναι

κύριαςχρήσηςκαι πιστοποιείότι πληρούνται οι τεχνικέςπροδιαγραφές όπωςαυτέςορίζονται στο παράρτημα Α

του Π.Δ. 84/2001 (ΧΚΧ, ήΧΚΧ*, ήXX**, όπωςαπαιτείται

απότο παράρτημα Α) καθώςκαι ότι οι φορείςλειτουρ−γούν υποχρεωτικάμέσα στο ίδιο κτίριο ήσε συνεχόμενα

κτίρια και σε χώρουςαποκλειστικήςχρήσης

στ. Κατάλογο όλων των μηχανημάτων που περιλαμ−βάνονται στον επιστημονικόεξοπλισμότου ιατρείου ήοδοντιατρείου, σύμφωνα με τιςτεχνικέςπροδιαγραφέςτου παραρτήματοςΒ του Π.Δ. 84/2001

ζ. Υποβολήεπισήμων αντιγράφων των νόμιμων πα−ραστατικών κτήσηςτηςκυριότητας ήπαραχώρησης

ήτηςδιαρκούςκατοχής ήαποκλειστικήςχρήσηςτου

επιστημονικούεξοπλισμού

η. ΠιστοποιητικόσήμανσηςCE για τον χρησιμοποιού−μενο ιατρικόήοδοντιατρικόεξοπλισμόκατάτην ισχύ−ουσα εκάστοτε νομοθεσία.

θ. Απόδειξη ΙατρικούήΟδοντιατρικούσυλλόγου στην

περιφέρεια στην οποία αιτείται τη βεβαίωση λειτουρ−γίαςγια την καταβολήτου ποσούτων διακοσίων (200)

ευρώ Το ποσόαυτόμπορείνα αναπροσαρμόζεται μετάτην πάροδο διετίαςμε απόφαση του Δ.Σ του οικείου

Συλλόγου. Σε περίπτωση που ο ΙατρικόςήΟδοντιατρι−κόςΣύλλογοςδεν αποφανθείεπίτηςαιτήσεωςεντόςμηνόςαπότην υποβολήόλων των δικαιολογητικών, υπο−χρεούται να αποδώσει το ποσόαυτόστην περιφέρεια,

με τη διαβίβαση του σχετικούφακέλου.

ι. Πιστοποιητικόκαταλληλότηταςακτινολογικούεξο−πλισμούαπότην ΕλληνικήΕπιτροπήΑτομικήςΕνέργειας(Ε.Ε.Α.Ε.) σύμφωνα με τιςισχύουσεςκείμενεςδιατά−ξεις

ια. Απόσπασμα ποινικούΜητρώου του αιτούντοςκαι

του επιστημονικάυπευθύνου. Σε περίπτωση ΝομικούΠροσώπου ήαστικούιατρικούσυνεταιρισμού απόσπα−σμα ποινικούΜητρώου του διαχειριστήήτου νόμιμου

εκπροσώπου ήτων μελών του Δ.Σ. (σε περίπτωση ανω−νύμου εταιρείας και του επιστημονικάυπευθύνου.

ιs. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του δικαιούχου

και του επιστημονικάυπευθύνου ότι δεν τουςαπαγο−ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ(ΤΕΥΧΟΣΔΕΥΤΕΡΟ 13181

ρεύεται η άσκηση ιδιωτικάτου ιατρικούήοδοντιατρικούεπαγγέλματος

3. Όταν η βεβαίωση λειτουργίαςχορηγείται σε νο−μικόπρόσωπο ήσε αστικόιατρικόσυνεταιρισμό την

αναγγελία έναρξηςλειτουργίαςυποβάλλει ο νόμιμοςεκπρόσωπος Στην περίπτωση αυτήεκτόςτων δικαιολο−γητικών των περιπτώσεων (β) έωςκαι (ια) τηςανωτέρω

παραγράφου, υποβάλλονται και τα εξής

α. Βεβαίωση του ιατρικούήοδοντιατρικούσυλλόγου

περίεγγραφήςκαι άσκησηςειδικότηταςτων επιστημο−νικάυπευθύνων του ιατρείου ήοδοντιατρείου ιατρών

και οδοντιάτρων στην περίπτωση που δεν είναι μέλοςτου Συλλόγου στην περιφέρεια του οποίου αιτείται τη

βεβαίωση λειτουργίας

β. Καταστατικότου νομικούπροσώπου ήτου αστικούιατρικούσυνεταιρισμού

γ. Ονομαστικήκατάσταση του επιστημονικούπροσω−πικούκαι υπεύθυνη δήλωση ότι σε περίπτωση διακοπήςτηςεργασιακήςσχέσης θα γνωστοποιείται το όνομα

του αντικαταστάτη εντόςδέκα πέντε (15) ημερών.

δ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του επιστημονικάυπευθύνου και των ιατρών ήοδοντιάτρων εταίρων ήμετόχων ότι δεν τουςαπαγορεύεται η άσκηση ιδιωτικάτου ιατρικούήοδοντιατρικούεπαγγέλματος

ε. Σε περίπτωση ΑνώνυμηςΕταιρείας ονομαστικόςκατάλογοςτων μετόχων.

Άρθρο 5

Δικαιολογητικάγια τη λειτουργία πολυϊατρείου

και πολυοδοντιατρείου.

Για τη χορήγηση βεβαίωσηςλειτουργίαςπολυϊατρείου

και πολυοδοντιατρείου, απαιτείται αναγγελία έναρξηςλειτουργίαςτων δικαιούχων όπωςορίζεται στο άρθρο

3 ήτου νομίμου εκπροσώπου σε περίπτωση νομικούπροσώπου.

Στιςπεριπτώσειςτηςαπλήςσυστέγασηςτηςπαραγρά−φου 1, υποπαράγραφος(ε) του άρθρου 4 του ΠΔ.84/2001,

οι δικαιούχοι υποβάλλουν την αναγγελία έναρξηςλει−τουργίαςαπόκοινού με θεωρημένο απόαρμόδια αρχήτο γνήσιο τηςυπογραφής για τον έλεγχο των όρων συ−νεργασίαςκαι την τήρηση των διατάξεων για την άσκηση

του επαγγέλματοςκαι τη δεοντολογία.

1. Η αναγγελία έναρξηςλειτουργίαςπρέπει να συνο−δεύεται απότα ακόλουθα δικαιολογητικά

α. Βεβαίωση του ιατρικούήοδοντιατρικούσυλλόγου

περίεγγραφήςκαι άσκησηςτηςειδικότηταςγια τον δι−καιούχο ιατρόήοδοντίατρο ήτουςεπιστημονικάυπευ−θύνουςιατρούςήοδοντιάτρουςτου ΝομικούΠροσώπου

στην περίπτωση που ο δικαιούχοςήοι επιστημονικάυπεύθυνοι δεν είναι μέλη του Συλλόγου στην περιφέρεια

του οποίου αιτούνται τη βεβαίωση λειτουργίαςβ. Βεβαίωση απότην Πολεοδομία ήαπόδιπλωματού−χο πολιτικόμηχανικόήαρχιτέκτονα απότην οποία να

προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται απότιςπολεοδομικέςδιατάξειςη χωροθέτηση τηςσυγκεκριμένηςχρήσηςστον προβλεπόμενο χώρο.

γ. Κανονισμόσυνιδιοκτησίαςσε περίπτωση στέγασηςσε πολυκατοικία, απόόπου προκύπτει ότι δεν απαγο−ρεύεται ρητάη χρήση του χώρου για τη λειτουργία

του φορέα.

δ. Πιστοποιητικόκαταλληλότηταςακτινολογικούεξο−πλισμούαπότην ΕλληνικήΕπιτροπήΑτομικήςΕνέργειας(Ε.Ε.Α.Ε.) σύμφωνα με τιςισχύουσεςκείμενεςδιατάξεις

ε. Συμβόλαιο αγοράς ήσυμφωνητικόμίσθωσης ήπαραχώρησηςχρήσηςμε, ήχωρίςαντάλλαγμα, του

ακινήτου, όπου θα στεγάζεται ο εν λόγω φορέας

στ. Διάγραμμα κάτοψηςτου διατεθειμένου χώρου κλί−μακας1/50, σε δύο αντίγραφα με τιςδιαστάσειςτων

χώρων και την επεξήγηση του προορισμούτους θεω−ρημένο απόδιπλωματούχο πολιτικόμηχανικό ήαρχι−τέκτονα, ο οποίοςβεβαιώνει ότι οι χρησιμοποιούμενοι

χώροι είναι κύριαςχρήσηςκαι πιστοποιείότι πληρούνται

οι τεχνικέςπροδιαγραφέςόπωςαυτέςορίζονται στο

παράρτημα Α του Π.Δ. 84/2001 (ΧΚΧ, ήΧΚΧ*, ήXX**),

καθώςκαι ότι οι φορείςλειτουργούν υποχρεωτικάμέσα

στο ίδιο κτίριο ήσε συνεχόμενα κτίρια και σε χώρουςαποκλειστικήςχρήσης

ζ. Βεβαίωση απόδιπλωματούχο ηλεκτρολόγο−μηχανο−λόγο ήδιπλωματούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη απότην οποία θα προκύπτει ότι η ηλεκτρικήεγκατάσταση

είναι κατάλληλη και επαρκήςγια τη χρήση του συγκε−κριμένου εξοπλισμού

η. Πιστοποιητικόπυρασφάλειας

θ. Κατάλογο όλων των μηχανημάτων που περιλαμβά−νονται στον επιστημονικόεξοπλισμότου εργαστηρίου,

σύμφωνα με τιςτεχνικέςπροδιαγραφέςτου παραρτή−ματοςΒ του Π.Δ. 84/2001.

ι. Υποβολήεπίσημων αντιγράφων των νόμιμων πα−ραστατικών κτήσηςτηςκυριότητας ήπαραχώρησης

ήτηςδιαρκούςκατοχής ήαποκλειστικήςχρήσηςτου

επιστημονικούεξοπλισμού

ια. ΠιστοποιητικόσήμανσηςCE για τον χρησιμοποιού−μενο ιατρικόήοδοντιατρικόεξοπλισμόκατάτην ισχύ−ουσα εκάστοτε νομοθεσία.

ιβ. Απόδειξη ΙατρικούήΟδοντιατρικούσυλλόγου, στην

περιφέρεια στην οποία αιτείται τη βεβαίωση λειτουργί−αςγια την καταβολήτου ποσούτων τετρακοσίων (400)

ευρώ Το ποσόαυτόμπορείνα αναπροσαρμόζεται μετάτην πάροδο διετίαςμε απόφαση του Δ.Σ. του οικείου

Συλλόγου. Σε περίπτωση που ο ΙατρικόςήΟδοντιατρι−κόςΣύλλογοςδεν αποφανθείεπίτηςαιτήσεωςεντόςμηνόςαπότην υποβολήόλων των δικαιολογητικών, υπο−χρεούται να αποδώσει το ποσόαυτόστην περιφέρεια,

με την διαβίβαση του σχετικούφακέλου.

ιγ. Απόσπασμα ποινικούΜητρώου του αιτούντοςκαι

του επιστημονικάυπευθύνου. Σε περίπτωση ΝομικούΠροσώπου ήαστικούιατρικούσυνεταιρισμού απόσπα−σμα ποινικούΜητρώου του διαχειριστήήτου νόμιμου

εκπροσώπου ήτων μελών του Δ.Σ. (σε περίπτωση ανω−νύμου εταιρείας και του επιστημονικάυπευθύνου.

ιδ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του δικαιούχου

και του επιστημονικάυπευθύνου ότι δεν τουςαπαγο−ρεύεται η άσκηση ιδιωτικάτου ιατρικούήοδοντιατρικούεπαγγέλματος

2. Στη περίπτωση που το πολυϊατρείο διαθέτει δια−γνωστικόεργαστήριο, πέραν των αναφερομένων στην

προηγούμενη παράγραφο δικαιολογητικών, απαιτείται

βεβαίωση απόδιπλωματούχο πολιτικόμηχανικόπερίτηςστατικήςεπάρκειαςτου ακινήτου, στο οποίο στε−γάζεται το διαγνωστικόεργαστήριο, εφόσον πρόκειται

για ΜαγνητικόΤομογράφο για χώρο εκτόςισογείου, ήυπογείου.

3. Για τη χορήγηση βεβαίωσηςλειτουργίαςιδιωτικούπολυϊατρείου και πολυοδοντιατρείου, που λειτουργείμε τη μορφήνομικούπροσώπου ήαστικούιατρικούσυνεταιρισμού εκτόςτων δικαιολογητικών των περι−13182 ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ(ΤΕΥΧΟΣΔΕΥΤΕΡΟ

πτώσεων (β) έωςκαι (ιγ) τηςανωτέρω παραγράφου,

απαιτείται επιπλέον:

α. Βεβαίωση του ιατρικούήοδοντιατρικούσυλλόγου

περίεγγραφήςκαι άσκησηςειδικότηταςτων επιστη−μονικάυπευθύνων ιατρών ήοδοντιάτρων του ιδιωτικούπολυϊατρείου και πολυοδοντιατρείου στην περίπτωση

που δεν είναι μέλη του Συλλόγου στην περιφέρεια του

οποίου αιτείται τη βεβαίωση λειτουργίας

β. Καταστατικότου νομικούπροσώπου ήτου αστικούιατρικούσυνεταιρισμού

γ. Ονομαστικήκατάσταση του επιστημονικούπροσω−πικούκαι υπεύθυνη δήλωση ότι σε περίπτωση διακοπήςτηςεργασιακήςσχέσης θα γνωστοποιείται το όνομα

του αντικαταστάτη εντόςδέκα πέντε (15) ημερών.

δ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 των επιστημονικάυπευθύνων και των ιατρών ήοδοντιάτρων εταίρων ήμετόχων ότι δεν τουςαπαγορεύεται η άσκηση ιδιωτικάτου ιατρικούήοδοντιατρικούεπαγγέλματος

ε. Σε περίπτωση ΑνώνυμηςΕταιρείας ονομαστικόςκατάλογοςτων μετόχων.

Άρθρο 6

Επιτροπήελέγχου ιατρείων, πολυιατρείων,

οδοντιατρείων και πολυοδοντιατρείων

1. Στην έδρα κάθε ΙατρικούήΟδοντιατρικούΣυλλόγου

συνιστάται επιτροπή η οποία αποτελείται από

α. Ένα μέλοςτου Δ.Σ. του οικείου ΙατρικούήΟδοντι−ατρικούΣυλλόγου αντίστοιχα. β. Έναν Αρχιτέκτονα ήΠολιτικόΜηχανικόήΜηχανολόγο Ηλεκτρολόγο ήΥγι−εινολόγο Μηχανικόο οποίοςθα ορίζεται απότον οικείο

ΙατρικόήΟδοντιατρικόΣύλλογο μετάαπόπρόταση του

ΤεχνικούΕπιμελητηρίου Ελλάδος(Τ.Ε.Ε.) ήτου οικείου

περιφερειακούτμήματοςαυτού To TEE ήτο οικείο

περιφερειακότμήμα αυτούοφείλει μέσα σε διάστημα

δεκαπέντε (15) ημερών απότο αίτημα του οικείου Συλ−λόγου να προτείνει το μέλοςαυτό Μετάτην πάροδο

του άνω διαστήματοςορίζεται απότον οικείο σύλλογο,

χωρίςπρόταση του TEE ήτου οικείου περιφερειακούτμήματοςαυτού

γ. Έναν ιατρόήοδοντίατρο του οικείου ήσε περί−πτωση αδυναμίαςόμορου ΙατρικούήΟδοντιατρικούΣυλλόγου.

Η επιτροπήσυγκροτείται με απόφαση του Δ.Σ. του

συλλόγου. Με την ίδια απόφαση ορίζονται τα αναπλη−ρωματικάμέλη και τυχόν αμοιβήτων μελών, που κατα−βάλλεται απότο Σύλλογο.

2. Έργο τηςεπιτροπήςείναι:

α. Η γνωμοδότηση για τη χορήγηση βεβαίωσηςλει−τουργίαςτων άνω φορέων, μετάαπόεπιτόπιο έλεγ−χο.

β. Η εποπτεία και ο έλεγχοςτων φορέων αυτών κατάτη λειτουργία τους

γ. Η εισήγηση για την επιβολήτων ποινών που προ−βλέπονται απότιςδιατάξειςτηςτου Π.Δ 84/2001.

Χρέη γραμματέωςτηςΕπιτροπήςανατίθενται σε

υπάλληλο του οικείου Συλλόγου κατηγορίαςΔΕ, TE ήΠΕ ήελλείψει τούτου σε υπάλληλο των αντίστοιχων

κατηγοριών με σύμβαση ορισμένου χρόνου ήέργου ήσε ένα εκ των μελών τηςΕπιτροπής

Κατάτην κρίση του Συλλόγου, ανάλογα με τιςανά−γκες μπορείνα συσταθούν περισσότερεςτηςμίαςΕπιτροπές η κάθε μια όμωςθα καλύπτει συγκεκριμένη

γεωγραφικήπεριοχή

Άρθρο 7

ΤεχνικέςΠροδιαγραφέςΓια την εφαρμογήτων διατάξεων τηςπαρούσηςισχύουν οι τεχνικέςπροδιαγραφέςπου αναφέρονται

στα παραρτήματα Α, Β, Γ του Π.Δ. 84/2001, όπωςισχύ−ει. Ο εξοπλισμόςπου αποκτήθηκε πριν την ισχύτου

Π.Δ. 84/2001 εξαιρείται τηςυποχρέωσηςνα φέρει πι−στοποιητικόσήμανσηςCE.

Ειδικάσε ότι αφοράαπεικονιστικέςεξετάσεις κάθε

φορέαςτου άρθρου 3 τηςπαρούσηςκατάτην αναγγε−λία έναρξηςλειτουργίαςκαι τουςήδη λειτουργούντεςφορείςσε δεσμευτικήπροθεσμία ενός(1) έτους επίποινήαφαίρεσηςτηςσχετικήςβεβαίωσηςλειτουργί−ας πρέπει να διαθέτει σύστημα Διαχείρισηςκαι Απο−θήκευσηςΙατρικήςΑπεικόνισηςεικόνας(PACS) ικανόνα διατηρήσει πλήρεςκαι άμεσα ανακτήσιμο ιστορι−κόεξετάσεων σε βάθοςδέκα (10) ετών. Διαμέσου του

ΣυστήματοςΔιαχείρισηςκαι ΑποθήκευσηςιατρικήςΑπεικόνισηςθα παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασηςμόνο στουςεντεταλμένουςθεράποντεςΙατρούςκαι

τουςελεγκτικούςμηχανισμούςτου ΕΟΠΥΥ, μέσω ανοι−κτών διαδικτυακών εφαρμογών (web). ΦορείςΠΦΥ που

αποδεδειγμένα προϋπήρχαν τηςημερομηνίαςέκδοσηςτου Π.Δ. 84/01 (ΦΕΚ 70 Α΄10−−001) εξαιρούνται τηςυποχρέωσηςπροσαρμογήςστιςδιατάξειςτου τεχνικούπαραρτήματος που αφοράτα μετρικάστοιχεία και την

έκδοση αναθεωρημένηςοικοδομικήςάδειαςκαι αντι−στοίχου με αυτήν βεβαίωσηςπυρασφάλειαςτηρουμέ−νων των προϋποθέσεων του άρθρου 34 του Ν.4025/2011,

διατηρώνταςτην πραγματικήκατάσταση στην οποία

βρίσκονται. Σε περίπτωση μετεγκατάστασηςπαύει να

ισχύει η εξαίρεση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΛοιπέςδιατάξειςΆρθρο 8

ΜεταβατικέςδιατάξειςΟι αρμόδιεςυπηρεσίεςτων Δ/νσεων ΔημόσιαςΥγείαςτων οικείων Περιφερειών, υποχρεούνται να διαβιβάσουν

με δικήτουςευθύνη εντόςδέκα (10) ημερών, στουςιατρικούςκαι οδοντιατρικούςσυλλόγους τιςαιτήσειςσυνοδευόμενεςμε όλα τα δικαιολογητικάτων ενδι−αφερομένων που κατατέθηκαν στιςυπηρεσίεςτουςμετάτην 1−−012 όπωςπροβλεπόταν στην αριθμ. Υ7/

Γ.Π.οικ145276/30−2−011 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείαςκαι ΚοινωνικήςΑλληλεγγύης

Άρθρο 9

Έναρξη ΙσχύοςΗ ισχύςτηςπαρούσηςαρχίζει απότη δημοσίευσήτηςστην Εφημερίδα τηςΚυβερνήσεως εκτόςεάν ορίζεται

διαφορετικάστιςεπίμέρουςδιατάξειςτης

Η απόφαση αυτήνα δημοσιευθείστην Εφημερίδα τηςΚυβερνήσεως

Αθήνα, 13 Μαρτίου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣΛΟΒΕΡΔΟΣΑΠΟΤΟΕΘΝΙΚΟΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

*02007131303120004* ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ34 * ΑΘΗΝΑ104 32 * ΤΗΛ 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004