ΕΣΟΕ στο  esoe facebook group
Εκτύπωση
PDF

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΤΣΑΥ ΓΙΑ ΤΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟ 2011

Συντάχθηκε απο τον/την Administrator.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Β' 2011

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Το Ταμείο στην προσπάθειά του για εκσυγχρονισμό και βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών του προς τους ασφαλισμένους ξεκινάει την αποστολή ατομικώνειδοποιητηρίων σε κάθε ασφαλισμένο με το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών ,που θα πρέπει να καταβάλει για το β εξάμηνο του 2011.

 

 Σκοπός της Διοίκησης του Ταμείου είναι να τεθεί σε εφαρμογή η πλήρης και ορθή μηχανογραφική έκδοση των ειδοποιητηρίων, προκειμένου να επιτευχθεί η μείωση της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων, η εξοικονόμηση ανθρωπίνων πόρων στην υπηρεσία, καθώς και η πλήρης ηλεκτρονική παρακολούθηση των εισφορών .

Για το λόγο αυτό το Ταμείο, σε συνεργασία με τη διαχειρίστρια Τράπεζα EFG Eurobank, έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία έκδοσης ειδοποιητηρίων με το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών, τα οποία θα αποσταλούν ταχυδρομικά στις διευθύνσεις που έχετε δηλώσει και περιέχονται στα στοιχεία του ασφαλιστικού σας φακέλου.

Από τις υπηρεσίες του Ταμείου γίνεται προσπάθεια, τα ειδοποιητήρια να έχουν αποσταλεί στους παραλήπτες το αργότερο μέχρι 15.12.2011, παρά το γεγονός ότι οι πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις, που αφορούν σε επιβολή προσθέτων εισφορών ανέτρεψαν τον αρχικό σχεδιασμό για αποστολή των ειδοποιητηρίων μέχρι 31.10.2011, ώστε να υπάρχει αρκετός χρόνος για την καταβολή των εισφορών και την διόρθωση τυχόν λαθών.

Σας υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν.3863/2010, από 1/1/2011, η είσπραξη των ασφαλιστικών εισφορών των ελευθέρως ασκούντων το επάγγελμα υγειονομικών θα πρέπει να διενεργείται υποχρεωτικά μέσω Τραπεζικού Συστήματος ή ΕΛΤΑ.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω η πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών θα γίνει διατραπεζικά ,μέσω των Τραπεζών που αναφέρονται στο τέλος του παρόντος εγγράφου, με τη χρήση του διατραπεζικού κωδικού πληρωμής που βρίσκεται στην πρώτη σελίδα του ειδοποιητηρίου καθώς και τις λοιπές οδηγίες, που αναφέρονται σε αυτό .

Ο υπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών έχει βασιστεί στα στοιχεία που περιέχονται στον ασφαλιστικό φάκελο και επομένως σε περίπτωση, που τα στοιχεία αυτά είναι ανεπαρκή, ο υπολογισμός των εισφορών ενδέχεται να είναι λανθασμένος.

Για την αντιμετώπιση τέτοιων περιπτώσεων δείτε σχετικές οδηγίες εδώ.

Οι εισφορές Β εξαμήνου 2011 των ελευθέρως ασκούντων το επάγγελμα υγειονομικών θα πρέπει να καταβληθούν, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία μέχρι 31.12.2011.

Σας ενημερώνουμε ότι οι ασφαλιστικές εισφορές του β εξαμήνου 2011 είναι οι ίδιες με εκείνες του α εξαμήνου, αλλά με τις τελευταίες νομοθετικές ρυθμίσεις επιβλήθηκαν πρόσθετες εισφορές και αλλαγές, ως ακολούθως:

1. Με τις διατάξεις της παρ 2 του άρθρου 44 του Ν.3986/2011 επιβλήθηκε αναδρομικά, από 1.1.2011, μηνιαία εισφορά ύψους 10,00 € υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων. Η εισφορά αυτή καταβάλλεται από όλους τους υγειονομικούς ανεξάρτητα απασχολούμενους (παλαιούς και νέους ασφαλισμένους του Ταμείου), και συμβεβαιώνεται και συνεισπράττεται με τις λοιπές ασφαλιστικές εισφορές.

2.Με τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 44 του ιδίου νόμου και τις διατάξεις της παρ 5 του άρθρου 20 του Ν 4019/2011 οι ελευθέρως ασκούντες το επάγγελμα υγειονομικοί ,ασφαλισμένοι μέχρι 31.12.1992(Παλαιοί Ασφαλισμένοι) καταβάλλουν από 1.7.2011: Πρόσθετη Μηνιαία Εισφορά η οποία ανέρχεται σε: 13,87 € για τον κλάδο Σύνταξης,4,51 € για τον Κλάδο Υγείας,2,77 € για τον Κλάδο Πρόνοιας και 6,93 € για την εισφορά μονοσυνταξιούχου , για όσους έχουν υπαχθεί στον Κλάδο αυτό.

3.Με τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 44 του Ν.3986/2011 και της παρ 5 του άρθρου 20 του Ν.4019/2011 οι ασφαλισμένοι του Ταμείου ,που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης .από 1.1.1993 (Ν.Α.)και εφεξής και ασφαλίζονται στον ΤΣΑΥ ,ως ελεύθεροι επαγγελματίες κατά την πρώτη υπαγωγή τους στην ασφάλιση , κατατάσσονται στην 1η ασφαλιστική κατηγορία και μετατάσσονται στις επόμενες κατηγορίες ανά 3ετία .Συνεπώς οι ασφαλισμένοι της κατηγορίας αυτή από 1.7.2011 ,εφόσον έχουν συμπληρώσει 3ετία στην ασφάλιση, μετατάσσονται στη 2η ασφαλιστική κατηγορία.

Επειδή όμως έχουν προκύψει προβληματισμοί, τόσο ως προς την ερμηνεία όσο και ως προς την εφαρμογή της διάταξης αυτής, οι ασφαλισμένοι (Ν.Α), που έχουν υπαχθεί στην 1η ασφαλιστική κατηγορία, θα καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές της κατηγορίας αυτής και οι τυχόν διαφορές ,που θα προκύψουν από την μετάταξη τους στη 2η ασφαλιστική κατηγορία αναδρομικά από 1.7.2011, θα καταβληθούν χωρίς αναπροσαρμογές και επιβαρύνσεις εντός του α εξαμήνου του 2012.

 

ΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011 ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ (Έναρξη υποχρεώσεων μέχρι 31.12.1992) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ 5ΕΤΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Κλάδοι

Ανάλυση

Πρόσθετη μηνιαία εισφορά

(άρθρο 44 ν.3986/11 κ άρθρο 20 ν.4019/11)

Σύνολο ανά μήνα

Συνολικό ποσό εξαμήνου ανά κλάδο

Σύνταξης

188,30 €

13,87 €

202,17 €

1.213,02 €

Περίθαλψης

44,70 €

4,51 €

49,21 €

295,26 €

Στέγης Υγειονομικών

2,00 €

-

2,00 €

12,00 €

Πρόνοιας

2,93 €

2,77 €

5,70 €

34,20 €

Εισφορά υπέρ ειδικού λογαριασμού ανεργίας των αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων

 

10,00 €

10,00 €

10,00*12= 120,00€

 

Σύνολο :

31,15 €

269,08 €

1.674,48 €

Μονοσύνταξη:

94,10 €

6,93 €

101,03 €

606,18 €

 

Σύνολο (Με μονοσύνταξη):

2.280,66 €

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ (Έναρξη υποχρεώσεων μέχρι 31.12.1992) ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ 5ΕΤΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Κλάδοι

Ανάλυση

Πρόσθετη μηνιαία εισφορά

(άρθρο 44 ν.3986/11 κ άρθρο 20 ν.4019/11)

Σύνολο ανά μήνα

Συνολικό ποσό εξαμήνου ανά κλάδο

Σύνταξης

113,00 €

13,87 €

126,87 €

761,22 €

Περίθαλψης

44,70 €

4,51 €

49,21 €

295,26 €

Στέγης Υγειονομικών

2,00 €

-

2,00 €

12,00 €

Πρόνοιας

2,93 €

2,77 €

5,70 €

34,20 €

Εισφορά υπέρ ειδικού λογαριασμού ανεργίας των αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων

 

10,00 €

10,00 €

10,00*12= 120,00€

 

Σύνολο :

31,15 €

193,78 €

1.222,68 €

Μονοσύνταξη:

94,10 €

6,93 €

101,03 €

606,18 €

 

Σύνολο (Με μονοσύνταξη):

1.828,86€

 

Σημείωση:Οι παλαιοί ασφαλισμένοι, που έχουν εξαιρεθεί από τον Κλάδο Υγείας (έχουν περίθαλψη από άλλον Ασφαλιστικό Φορέα) δεν θα καταβάλλουν την εισφορά για τον Κλάδο Περίθαλψης (44,70+4,51=49,21€ μηνιαίως). Οι υπόλοιπες εισφορές παραμένουν ως ανωτέρω.

Οι έμμισθοι υγειονομικοί που έχουν υπαχθεί στην κατηγορία των μονοσυνταξιούχων θα πρέπει να καταβάλλουν οι ίδιοι, μόνο την αντίστοιχη εισφορά για την μονοσύνταξη, δηλαδή (94,10+6,93)x6=606,18€. {Για τις λοιπές υποχρεωτικές ασφαλιστικές εισφορές(Κλάδων Σύνταξης ,Υγείας, Πρόνοιας και Εισφοράς υπέρ ειδικού λογαριασμού), υπόχρεοι προς απόδοση είναι οι εργοδότες.}

Οι φαρμακοποιοί που δεν έχουν υπαχθεί στην κατηγορία των μονοσυνταξιούχων θα πρέπει να καταβάλλουν οι ίδιοι, την εισφορά υπέρ του ειδικού λογαριασμού ανεργίας των αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων αναδρομικά από 1/1/2011 μέχρι 31/12/2011 ήτοι 120,00€ και την διαφορά της πρόσθετης μηνιαίας εισφοράς για τους τρείς κλάδους ήτοι 126,90€. Συνολικά: 246,90€. {Οι λοιπές υποχρεωτικές ασφαλιστικές εισφορές (Κλάδων Σύνταξης, Υγείας και Πρόνοιας), των φαρμακοποιών, που εκτελούν συνταγές μέσω του ΙΚΑ, παρακρατούνται και αποδίδονται στο Ταμείο από το ΙΚΑ. }

Οι φαρμακοποιοί που έχουν υπαχθεί στην κατηγορία των μονοσυνταξιούχων θα πρέπει να καταβάλλουν οι ίδιοι, εκτός από την αντίστοιχη εισφορά (94,10+6,93)x6=606,18€, την εισφορά υπέρ ειδικού λογαριασμού ανεργίας των αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων αναδρομικά από 1/1/2011 μέχρι 31/12/2011 ήτοι 120,00€ και την διαφορά της πρόσθετης μηνιαίας εισφοράς για τους τρείς κλάδους ήτοι 126,90€. Συνολικά: 853,08€. {Οι λοιπές υποχρεωτικές ασφαλιστικές εισφορές (Κλάδων Σύνταξης, Υγείας και Πρόνοιας), των φαρμακοποιών, που εκτελούν συνταγές μέσω του ΙΚΑ, παρακρατούνται και αποδίδονται στο Ταμείο από το ΙΚΑ. }ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ (Έναρξη υποχρεώσεων από 1.1.1993) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ 5ΕΤΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΧΘΕΙ ΣΤΗΝ 1Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Κλάδοι

Ανάλυση

Συνολικό ποσό εξαμήνου ανά κλάδο

Σύνταξης

138,70 €

832,20 €

Περίθαλψης

44,70 €

268,20 €

Στέγης Υγειονομικών

2,00 €

12,00 €

Πρόνοιας

27,70 €

166,20 €

Εισφορά υπέρ ειδικού λογαριασμού ανεργίας των αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων

 

10,00*12= 120,00€

 Σύνολο :

1.398,60 €

Μονοσύνταξη:

69,40 €

416,40 €

 Σύνολο (Με μονοσύνταξη):

1.815,00 €

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ (Έναρξη υποχρεώσεων από 1.1.1993) ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ 5ΕΤΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΧΘΕΙ ΣΤΗΝ 1Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Κλάδοι

Ανάλυση

Συνολικό ποσό εξαμήνου ανά κλάδο

Σύνταξης

83,20 €

499,20 €

Περίθαλψης

44,70 €

268,20 €

Στέγης Υγειονομικών

2,00 €

12,00 €

Πρόνοιας

27,70 €

166,20 €

Εισφορά υπέρ ειδικού λογαριασμού ανεργίας των αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων

 

10,00*12= 120,00€

 Σύνολο :

1,065,60 €

Μονοσύνταξη:

69,40 €

416,40 €

Σύνολο (Με μονοσύνταξη):

1.482,00 €

 

Οι έμμισθοι υγειονομικοί που έχουν υπαχθεί στην κατηγορία των μονοσυνταξιούχων θα πρέπει να καταβάλλουν οι ίδιοι, μόνο την αντίστοιχη εισφορά για την μονοσύνταξη, δηλαδή 69,40x6=416,40€. {Οι λοιπές υποχρεωτικές ασφαλιστικές εισφορές(Κλάδων Σύνταξης, Υγείας, Πρόνοιας παρακρατούνται και αποδίδονται από τους εργοδότες.}

Οι φαρμακοποιοί που δεν έχουν υπαχθεί στην κατηγορία των μονοσυνταξιούχων θα πρέπει να καταβάλλουν οι ίδιοι, την εισφορά υπέρ ειδικού λογαριασμού ανεργίας των αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων αναδρομικά από 1/1/2011 μέχρι 31/12/2011 ήτοι  120,00€. {Οι λοιπές υποχρεωτικές ασφαλιστικές εισφορές (Κλάδων Σύνταξης, Υγείας και Πρόνοιας), των φαρμακοποιών που εκτελούν συνταγές μέσω του ΙΚΑ, παρακρατούνται και αποδίδονται στο Ταμείο από το ΙΚΑ. }

Οι φαρμακοποιοί που έχουν υπαχθεί στην κατηγορία των μονοσυνταξιούχων θα πρέπει να καταβάλλουν οι ίδιοι, την αντίστοιχη εισφορά 69,40x6=416,40€, καθώς και την εισφορά υπέρ ειδικού λογαριασμού ανεργίας των αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων αναδρομικά από 1/1/2011 μέχρι 31/12/2011 ήτοι 120,00€. Συνολικά:536,40€. {Οι λοιπές υποχρεωτικές ασφαλιστικές εισφορές (Κλάδων Σύνταξης, Υγείας και Πρόνοιας), των φαρμακοποιών που εκτελούν συνταγές μέσω του ΙΚΑ, παρακρατούνται και αποδίδονται στο Ταμείο από το ΙΚΑ. }


Για τους υγειονομικούς ,που έχουν επιλέξει μεγαλύτερη της πρώτης ασφαλιστικής κατηγορίας οι ασφαλιστικές εισφορές β εξαμήνου 2011 διαμορφώνονται μηνιαίως ως κατωτέρω :

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Νέοι Ασφαλισμένοι (Ν.Α.) από 1/1/1993.

 

Κλάδος Σύνταξης
ΜΕ

Κλάδος Περίθαλψης
ΝΠ

Στέγη Υγ/κών
ΣΥ

Κλάδος Πρόνοιας
ΚΠ

Εισφορά Μον/χου
ΜΕ3%

Κάτω Πενταετίας

83,20 €

44,70 €

2,00 €

27,70 €

69,40 €

1η ασφαλιστική κατηγορία

138,70 €

44,70 €

2,00 €

27,70 €

69,40 €

2η ασφαλιστική κατηγορία

170,50 €

55,00 €

2,00 €

34,10 €

85,30 €

3η ασφαλιστική κατηγορία

202,20 €

65,20 €

2,00 €

40,40 €

101,10 €

4η ασφαλιστική κατηγορία

233,70 €

75,40 €

2,00 €

46,70 €

116,90 €

5η ασφαλιστική κατηγορία

263,90 €

85,10 €

2,00 €

52,80 €

132,00 €

6η ασφαλιστική κατηγορία

287,10 €

92,60 €

2,00 €

57,40 €

143,60 €

7η ασφαλιστική κατηγορία

309,60 €

99,80 €

2,00 €

61,90 €

154,80 €

8η ασφαλιστική κατηγορία

332,00 €

107,10 €

2,00 €

66,40 €

166,00 €

9η ασφαλιστική κατηγορία

354,00 €

114,30 €

2,00 €

70,90 €

177,20 €

10η ασφαλιστική κατηγορία

376,90 €

121,50 €

2,00 €

75,40 €

188,50 €

11η ασφαλιστική κατηγορία

399,30 €

128,80 €

2,00 €

79,90 €

199,70 €

12η ασφαλιστική κατηγορία

421,70 €

136,00 €

2,00 €

84,40 €

210,90 €

13η ασφαλιστική κατηγορία

444,20 €

143,20 €

2,00 €

88,80 €

222,10 €

14η ασφαλιστική κατηγορία

466,60 €

150,50 €

2,00 €

93,30 €

233,30 €

 

Εκτός των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών οι ως άνω ασφαλισμένοι θα πρέπει να καταβάλλουν επίσης αναδρομικά από 1.1.2011 την εισφορά υπέρ του ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας ήτοι 120,00 € .

 Η εξόφληση των ασφαλιστικών εισφορών θα γίνει χωρίς επιβάρυνση ,μέσω των κατωτέρω τραπεζών ,με τις εναλλακτικές δυνατότητες ,που αυτές προσφέρουν, (με μοναδική εξαίρεση την Εθνική Τράπεζα, όπως αναφέρεται στο τέλος του πίνακα).

ΤΣΑΥ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

DIASDEBIT - ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Α/Α

ΚΩΔ.

ΤΡΑΠΕΖΑ

ΜΕΣΑ ΕΝΤΟΛΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΕΩΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ

ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΜΕΣΩ WEB BANKING (ΕΦΟΣΟΝ ΤΗΡΕΙΤΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ)

ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΜΕΣΩ PHONE BANKING (ΕΦΟΣΟΝ ΤΗΡΕΙΤΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ)

1

014

ALPHA

 

 

2

015

GENIKI

 

 

 

3

084

CITIBANK

 

 

4

026

EUROBANK

5

011

ΕΘΝΙΚΗ

*√

 

6

012

EMPORIKI BANK

 

 

 

7

017

PIRAEUS BANK

 

 

 

8

073

ΚΥΠΡΟΥ

9

054

PROBANK

 

10

087

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ

 

11

069

ΣΥΝ/ΚΗ ΧΑΝΙΩΝ

 

12

028

MARFIN EGNATIA

13

038

MILLENΝIUM

 

 

 

14

079

ΣΥΝ/ΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

 

15

055

FBB FIRST BUSINESS BANK

 

16

077

ΑΧΑΪΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ

 

 

17

047

TBANK

18

037

PROTON BANK

 

19

016

ATTICA BANK

 

20

071

HSBC

 

 

21

049

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ

 

 

 

22

089

ΣΥΝ/ΚΗΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

 

 

 

23

075

ΣΥΝ/ΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ

 

 

24

096

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ

 

 

25

036

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

 

26

099

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕΡΡΩΝ

 

 

27

043

ΑΤΕΒΑΝΚ

 

 

 

28

098

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΕΣΒΟΥ ΛΗΜΝΟΥ

 

 

29

074

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ

 

 

30

091

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

 

 

    *Η συναλλαγή σας με τον συγκεκριμένο τρόπο επιβαρύνεται με προμήθεια ,σύμφωνα με το τιμολόγιο της Τράπεζας για τους πελάτες της.

                                                                                          

                                                        Ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής Υγειονομικών

                                                                            Μάριος Θεμιστοκλέους