ΕΣΟΕ στο  esoe facebook group
Εκτύπωση
PDF

ΝΟΜΟΣ 4025

Συντάχθηκε απο τον/την Administrator.

ΝΟΜΟΣ 4025 /18-10-2011

Νέος νόμος με τίτλο “Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις”  ψηφίστηκε από τη Βουλή στις 18/10/2011. Από την 1-1-12 οι άδειες άσκησης επαγγέλματος και  οι τίτλοι ειδικότητος θα απονέμονται από την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία ενώ την ευθύνη των αδειών λειτουργίας των οδοντιατρείων θα έχουν οι Οδοντιατρικοί Σύλλογοι.
Το άρθρο 35 έχει ως εξής:

 

"1. Αρμόδια αρχή για τη χορήγηση, αναστολή, ανάκληση και ακύρωση άδειας άσκησης επαγγέλματος ιατρών, καθώς και τίτλου ιατρικής ειδικότητας ορίζεται ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία για τη χορήγηση τίτλου ιατρικής ειδικότητας, η διενέργεια εξετάσεων και λοιποί όροι και προϋποθέσεις.

Αρμόδια αρχή για τη χορήγηση, αναστολή, ανάκληση και ακύρωση άδειας άσκησης επαγγέλματος οδοντιάτρων, καθώς και τίτλου ειδικότητας ορίζεται η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία. 

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία για τη χορήγηση τίτλου ειδικότητας, θέματα διενέργειας εξετάσεων και λοιποί όροι και προϋποθέσεις.

2. Αρμόδια αρχή για τη χορήγηση, αναστολή, ανάκληση και ακύρωση άδειας λειτουργίας ιατρείου, πολυϊατρείου, οδοντιατρείου και πολυοδοντιατρείου ορίζεται ο κατά τόπους ιατρικός και οδοντιατρικός σύλλογος. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία και οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας των παραπάνω ιατρείων.

3. Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος και η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία υποχρεούνται να δηλώνουν στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που συντάσσει και τηρεί τον υγειονομικό χάρτη, τους ιατρούς και τους οδοντιάτρους που λαμβάνουν άδεια άσκησης επαγγέλματος. Ομοίως, οι κατά τόπους ιατρικοί και οδοντιατρικοί σύλλογοι υποχρεούνται να δηλώνουν τα ιατρεία και οδοντιατρεία που λαμβάνουν άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.

4. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από 1.1.2012. Αιτήσεις που υποβάλλονται στις οικείες Περιφέρειες μέχρι 31.12.2011 εξετάζονται από αυτές. Όλες οι διαπιστωτικές αποφάσεις των παραπάνω επιστημονικών συλλόγων πρέπει να εκδίδονται μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από την κατάθεση σε αυτούς των σχετικών εγγράφων. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του ενός (1) μηνός για θέματα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, αρμόδιος για την έκδοση των διαπιστωτικών πράξεων καθίσταται ο κατά τόπο οικείος Περιφερειάρχης. Η αρμοδιότητα του Περιφερειάρχη ισχύει και σε περίπτωση υποβολής ένστασης."

icon ΝΟΜΟΣ 4025 18-10-2011