ΕΣΟΕ στο  esoe facebook group
Εκτύπωση
PDF

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΟΠΥΥ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

Συντάχθηκε απο τον/την Administrator.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2456

3 Νοεμβρίου 2011

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του

Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγεί−

ας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) ..................................................................................... 1

Καθορισμός αμοιβών των με σύμβαση θεραπευτών

γιατρών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ............................................................... 2

Εκτύπωση
PDF

ΝΟΜΟΣ 3919

Συντάχθηκε απο τον/την Administrator.

ΑΡΧΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Ν.3919_2011

 

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ  ΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  ΔΣΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ
Είδος: ΝΟΜΟΣ
Αριθμός: 3919
Έτος: 2011
ΦΕΚ: Α 32 20110302
Τέθηκε σε ισχύ: 02.03.2011
Ημ.Υπογραφής: 24.02.2011

Τίτλος
Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων

 

Εκτύπωση
PDF

Παράταση προθεσμίας περί κατάργησης των περιορισμών στην πρόσβαση και στην άσκηση

Συντάχθηκε απο τον/την Administrator.

Παράταση μέχρι 15-9-2011 της προθεσμίας για την κατάργηση των αδικαιολογήτων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

Σε τροπολογία (άρθρο 66, παρ. 21) που ενσωματώθηκε στον Νόμο 3984, Τεύχος Πρώτο, Αρ. Φύλλου 150, 27-6-2011 « Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις », παρατείνεται μέχρι 15-9-2011 η προθεσμία για την κατάργηση των περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του Νόμου 3919/2011 (Τ.Α’, Αρ. Φύλλου 32).