ΕΣΟΕ στο  esoe facebook group

Ασφαλιστικά Ταμεία

Δημόσιοι Οργανισμοί

Διαδικασίες για παροχή ορθοδοντικής θεραπείας (άρθρο 9 § 1)
Ο ασφαλισμένος της επιχείρησης που χρήζει ορθοδοντικής θεραπείας, αφού πρώτα επισκεφθεί τον θεράποντα ορθοδοντικό, ο οποίος και υποχρεούται να αναγράψει στο ειδικό έντυπο "ειδικής νοσηλείας" την υπάρχουσα ορθοδοντική ανωμαλία, πρέπει να προσέλθει στον ελεγκτή της Υπηρεσίας για την απαραίτητη προέγκριση και την κατάταξη της οδοντογναθικής ανωμαλίας σε μια από τις τρεις κατηγορίες α)έντονη, β)μέτρια, γ)ελαφριά.

Μετά την παρέλευση εξαμήνου ο ασφαλισμένος οφείλει να επανέλθει στον ελεγκτή της Υπηρεσίας ο οποίος διαπιστώνοντας την καλή πορεία της θεραπείας δίνει και την τελική έγκριση για την καταβολή της δαπάνης η οποία χορηγείται κατόπιν εγκρίσεως των τοπικών Πρωτοβάθμιων Υγειονομικών Επιτροπών.

Η εκτέλεση ορθοδοντικών εργασιών επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον από την ανωμαλία του στοματογναθικού συστήματος εμποδίζεται η φυσιολογική μάσηση, κατάποση, αναπνοή, ορθοφωνία, μετά από έγκριση της ΠΥΕ με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 9 § 3 για την παροχή Ειδικής Νοσηλείας. Απαγορεύεται απόλυτα η εκτέλεση ορθοδοντικών εργασιών για αισθητικούς λόγους, εκτός αν πρόκειται για εργατικό ατύχημα.

Στις περιπτώσεις ορθοδοντικών εργασιών, η σχετική δαπάνη δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το ποσόν του βασικού μισθού του 7ου μισθολογικού κλιμακίου της ΔΕΗ. Εφόσον η οδοντογναθική ανωμαλία χαρακτηρισθεί από την ΠΥΕ ελαφριά, καταβάλλεται το 60%, μέτρια το 80% και έντονη 100% αντίστοιχα του βασικού μισθού του 7ου μισθολογικού κλιμακίου.

Διαδικασίες για παροχή ορθοδοντικής θεραπείας εντός του Ταμείου
Ο Ασφαλιστικός Φορέας από το 1989 έχει αναπτύξει ορθοδοντικό ιατρείο στο οποίο απασχολούνται δυο ορθοδοντικοί τρίωρης απασχόλησης. Λόγω της πληθώρας των περιστατικών η εξυπηρέτηση στο εν λόγω ιατρείο γίνεται κατά προτεραιότητα αλλά είναι αδύνατη η πλήρης κάλυψη των αναγκών των ασφαλισμένων μας. Η περίθαλψη στο Ταμείο γίνεται χωρίς οικονομική επιβάρυνση.
Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ του θεράποντα γιατρού και του ελεγκτή γιατρού της Υπηρεσίας αποφαίνεται η Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή.

Ιατρική περίθαλψη (άρθρο 9 § 3 του ΚΑΠ/ΔΕΗ)
Κάθε ασφαλισμένος της Επιχείρησης έχει δικαίωμα ελεύθερης επιλογής γιατρού και συνεπώς και ορθοδοντικού. Η ύπαρξη γιατρών συμβεβλημένων με την Υπηρεσία Ασφάλισης δεν υποχρεώνει τους δικαιούχους να επιλέγουν θεράποντα γιατρό μεταξύ των γιατρών αυτών.

Για τις επισκέψεις σε συμβεβλημένους γιατρούς μπορεί να εφαρμόζεται σύστημα δελτίων ιατρικών επισκέψεων, η οργάνωση και οι λεπτομέρειες του οποίου θα καθορίζονται με απόφαση του Γενικού Διευθυντή ή των υπ' αυτού εξουσιοδοτημένων Υπηρεσιακών οργάνων. Ο έλεγχος συμβεβλημένων γιατρών θα πραγματοποιείται εκ των υστέρων κατά την υποβολή των δικαιολογητικών από τον συμβεβλημένο γιατρό και πριν από την καταβολή σ' αυτόν της αντίστοιχης συγκεντρωτικής αμοιβής του.

Σχετικά με την έγκριση ορθοδοντικών εργασιών από 1-6-2009 εκρίνονται οι εργασίες εκείνες οι οποίες θα προτείνονται και θα αναγράφονται από ορθοδοντικούς ιατρούς, δεδομένης πλέον της πλήρους αυτόνομης και κατοχυρωμένης ορθοδοντικής ειδικότητας.


Ελαφρά οδοντογναθική ανωμαλία

889,00 €

Μέτρια οδοντογναθική ανωμαλία

1.185,00 €

Έντονη οδοντογναθική ανωμαλία

1.482,00 €

Διεύθ.Γ' Σεπτεμβρίου 13, Αθήνα 104 32

Η διαδικασία που ακολουθείται έχει ως εξής:
• Επίσκεψη στον ορθοδοντικό
• Έλεγχος από τον ελεγκτή οδοντίατρο του ασθενή και γνωμάτευση θεράποντος ορθοδοντικού.
Η γνωμάτευση πρέπει να περιλαμβάνει εάν πρόκειται για θεραπεία άνω ή κάτω γνάθου ή και για τις δύο γνάθους και το συνολικό ποσό της θεραπείας.
Για προληπτική ορθοδοντική δεν χορηγείται επίδομα. Ο έλεγχος γίνεται κάθε 1η και 3η Πέμπτη εκάστου μήνα. Η χορήγηση χρημάτων γίνεται ένα μήνα από τη θεώρηση της Υγειονομικής Επιτροπής του Ταμείου.

Θεραπεία για μία γνάθο

440,00 €

Θεραπεία για δύο γνάθους

880,00 €

Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθ.

Σωκράτους 60 & Βερανζέρου, Αθήνα 104 32

Τηλ.210-7495746, 210-7495775

Υπεύθυνη Κα Καρυάδη

Η δαπάνη για την παροχή της ορθοδοντικής θεραπείας αποδίδεται στο τέλος της θεραπείας.

Για μία γνάθο 411,00 €

Για δύο γνάθος 528,00 €

Στα ασφαλισμένα ανήλικα παιδιά των μετόχων παρέχεται ορθοδοντική περίθαλψη. Η παροχή της ορθοδοντικής περίθαλψης συνίσταται στη συμμετοχή της δαπάνης υπό του Ταμείου σε ποσοστό 60% με ανώτατο όριο ποσό που καθορίζεται από το άρθρο 13 του Κανονισμού (σήμερα 3.057,93 €).
Όλες οι θεραπευτικές εργασίες ελέγχονται πριν από την έναρξη και μετά το τέλος τους από τους ελεγκτές οδοντίατρους για την πιστοποίησή τους. Σε περίπτωση μη ελέγχου το Ταμείο δεν αναγνωρίζει τη δαπάνη.

3.057,93 Χ 60%

1.834,76 €

Απ.Παύλου 12 Ν.Φιλοθέη Αμαρουσίου

Δικαιολογητικά και προϋποθέσεις: Γνωμάτευση σε έντυπο του ορθοδοντικού, εκμαγεία για παιδιά εκτός Αθηνών, ηλικία έως 18 ετών.

Ποσό: 184€ Προληπτική, 614 € 1η τάξη, 748 € 2η  και 3η τάξη.

Το ποσό δίνεται στο τέλος της θεραπείας. Απαιτείται βεβαίωση λήξης. Πληροφορίες: 210-8110500 210-8110512 εσωτ.936-920.

http//www.tapote.gr/pkas8gen.htm

ΤΥΔΚΥ

Οι ορθοδοντικές εργασίες παρέχονται στους ασφαλισμένους, εφόσον κρίνονται αναγκαίες για θεραπευτικούς και όχι αισθητικούς λόγους ύστερα από γνωμάτευση του θεράποντα ορθοδοντικού και έγκριση του αρμόδιου
ελεγκτή οδοντιάτρου. Ειδικά τα παιδιά δικαιούνται ορθοδοντική περίθαλψη και για λόγους αισθητικούς.
Ο ασφαλισμένος δικαιούται την εκλογή οδοντιάτρου της αρεσκείας του. Σε περίπτωση, που η οδοντιατρική εργασία γίνει σε μη συμβεβλημένο οδοντίατρο, η απόδοση της σχετικής δαπάνης γίνεται με τον ίδιο τρόπο, που αποδίδεται η αμοιβή του ιατρού, που δεν έχει συμβληθεί με το Ταμείο.
Η οδοντιατρική περίθαλψη παρέχεται στους ασφαλισμένους, αφού αναγραφεί από το θεράποντα ιατρό στο ατομικό βιβλιάριο ασθενείας του ασφαλισμένου και προ της ενάρξεως της εργασίας απαιτείται έγκριση, από τον ελεγκτή ιατρό ή οδοντίατρο της περιφερείας του ΤΥΔΚΥ, ως και τελικός έλεγχος μετά το πέρας της εκτελεσθείσης εργασίας παρά του θεράποντα ιατρού.
Α) Για οδοντικές ανωμαλίες Ι, ΙΙ, ΙΙΙ τάξης με επάρκεια χώρου χωρίς εξαγωγές το ποσόν των 300 ΕΥΡΩ ανά γνάθο (αφορούν προληπτικές ορθοδοντικές εργασίες που μέχρι σήμερα δεν χορηγούνταν από το Ταμείο).
Β) Για οδοντικές ανωμαλίες Ι, ΙΙ, ΙΙΙ τάξης με ή χωρίς εξαγωγές το ποσόν των 450 ΕΥΡΩ ανά γνάθο (οι εξαγωγές πληρώνονται επιπλέον βάσει του Κρατικού τιμολογίου).
Γ) Για οδοντικές ανωμαλίες ΙΙ, ΙΙΙ τάξης οδοντοσκελετικές με ή χωρίς εξαγωγές το ποσόν των 500 ΕΥΡΩ ανά γνάθο.
Η δαπάνη χορηγείται σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση χορηγείται με την τοποθέτηση των ορθοδοντικών μηχανισμών και η δεύτερη μετά το πέρας των εργασιών.

ΟΔΟΝΤΙΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ Ι,ΙΙ,ΙΙΙ ΤΑΞΗΣ ΜΕ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΧΩΡΟΥ ΧΩΡΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ

Για ένα τόξο 300 €

Για δύο τόξα 600 €

ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ Ι,ΙΙ,ΙΙΙ ΤΑΞΗΣ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ

Για ένα τόξο 450 €

Για δύο τόξα 900 €

ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΙΙ,ΙΙΙ ΤΑΞΗΣ ΟΔΟΝΤΟΣΚΕΛΕΤΙΚΕΣ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ

Για ένα τόξο 500 €

Για δύο τόξα 1000 €
Τράπεζες

Με απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου από 1-1-1999 επέρχονται ορισμένες αλλαγές στα ισχύοντα για την ορθοδοντική θεραπεία. Συγκεκριμένα:
Η ορθοδοντική θεραπεία εγκρίνεται και θα πληρώνεται μόνο σε παιδιά άνω των 9 ετών και μόνο μία φορά. Περιπτώσεις κάτω των 9 ετών, θα εξετάζονται από τον ελεγκτή οδοντίατρο του ΤΥΠΕΤ ο οποίος θα εγκρίνει ή θα απορρίπτει το αίτημα των ασφαλισμένων.
Ο έλεγχος για την έγκριση της προτεινόμενης ορθοδοντικής θεραπείας, θα γίνεται από τους οδοντιάτρους του ΤΥΠΕΤ και θα γίνεται σε 3 φάσεις:
• Προέλεγχος πριν την αρχή της θεραπείας (Απαραίτητα χρειάζεται γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού) για να διαπιστωθεί η αναγκαιότητα ή όχι της προτεινομένης θεραπείας.
• Έλεγχος στο στάδιο τοποθέτησης των ορθοδοντικών μηχανισμών.
• Τελικός έλεγχος, μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας.
Εάν η ορθοδοντική θεραπεία δεν κριθεί ολοκληρωμένη από τους ελεγκτές του Ταμείου, δεν θα πληρώνεται. Αυτό γίνεται για να προστατευθούν τα κοινά συμφέροντα ασφαλισμένων και Ταμείου από τυχόν κακή αντιμετώπιση από τους θεράποντες ιατρούς.
Όσοι γιατροί αποδέχονται το τιμολόγιο του ΤΥΠΕΤ, θα είναι καταχωρημένοι σε κατάλογο προς χρήση των συναδέλφων.
Η ευθύνη όμως για την επιλογή του θεράποντος ιατρού (σε ό,τι αφορά τη παροχή υπηρεσιών) θα είναι στην αποκλειστική ευθύνη των ασφαλισμένων. Όσοι από τους γιατρούς δημιουργούν προβλήματα στους ασφαλισμένους(ζητούν επιπλέον χρήματα, επιβάλλουν θεραπεία χωρίς να χρειάζεται κ.λ.π.) θα διαγράφονται από τον κατάλογο.

Σημ.: Η διάκριση αυτή στο τιμολόγιο επιβάλλεται από το γεγονός ότι στην επαρχία δεν υπάρχουν ορθοδοντικοί που να δέχονται το τιμολόγιο του Ταμείου.

Μερική θεραπεία  - Μία γνάθος (Αθήνα & Επαρχία)

499,00 €

Ολική θεραπεία - Δύο γνάθοι (Αθήνα & Θεσσαλονίκη)

734,00 €

Ολική θεραπεία - Δύο γνάθοι (Υπόλοιπη χώρα)
881,00 €

 

4. Ορθοδοντική θεραπεία (για παιδιά μέχρι 18 ετών εφόσον έχει διαπιστωθεί στην Προληπτική Υγιεινή)

 

100% σε συνεργαζόμενο ιατρό ή σύμφωνα με γενική απόφαση του Δ.Σ

Λεωφ.Συγγρού 87 11745 –ΑΘΗΝΑ.

Δικαιολογητικά και προϋποθέσεις: Γνωμάτευση, ηλικία μέχρι 16.

Ποσό: έως 1600 €.

Πληροφορίες: 210-9242900

Γ Σεπτεμβρίου 8 10432 –ΑΘΗΝΑ.

Δικαιολογητικά και προϋποθέσεις: Γνωμάτευση με διάρκεια και κόστος, έλεγχος ασθενούς.

Ποσό: 2240 €

Απαιτείται βεβαίωση λήξης.

Πληροφορίες : 210- 5228483 εσωτ.239.

Δικαιολογητικά και προϋποθέσεις: Γνωμάτευση και προσφορά από δύο ορθοδοντικούς, μέχρι 20 ετών.

Ποσό: Το 60% από τη μικρότερη προσφορά. Σε περίπτωση «υψηλών τιμών» περνούν από το Δ.Σ.

Ανώτατη τιμή 3.200€.

Πληροφορίες: 210-3623433 εως 7.

Γ Σεπτεμβρίου 43 10433 –ΑΘΗΝΑ.

Δικαιολογητικά και προϋποθέσεις: Γνωμάτευση, πανοραμική ακτινογραφία

Ποσό: 470 € 1 γνάθος,

920 € 2 γνάθοι

Πληροφορίες: 210-8898400 210-8898481 210-8898457 http//www.typate.gr

Ομήρου 5 10564 – ΑΘΗΝΑ.

Δικαιολογητικά και προϋποθέσεις: Γνωμάτευση και συμπλήρωση εντύπου ταμείου

Ποσό:

ΕΛΑΦΡΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 450 - 900 €

ΜΕΣΑΙΑ                   650-1300 €

ΒΑΡΕΙΑ                    750-1500 €

Πληροφορίες: 210-3203921.  http//www. syte.gr/statement.asp?ID=127

Λεωφ.Συγγρού 103-105 11745 –ΑΘΗΝΑ.

Δικαιολογητικά και προϋποθέσεις: Γνωμάτευση, παρουσίαση παιδιού με  μηχανισμούς

Ποσό : 1320 €

Πληροφορίες: 2109099680.

ΤΑΠΕΤΑ

Διαδικασίες ελέγχου
Με γνωμάτευση του θεράποντα ορθοδοντικού γίνεται έλεγχος προ θεραπείας και κατηγοριοποίηση της περίπτωσης από τους Ελεγκτές Οδοντιάτρους του Ταμείου. Ως δαπάνη για την παροχή της ορθοδοντικής θεραπείας χορηγείται το 70% των προσκομιζόμενων αποδείξεων μέχρι καλύψεως του ποσού που χορηγεί το Ταμείο για κάθε κατηγορία.

Κατηγορία βαρειά

700,00 €

Κατηγορία μέση

450,00 €

Κατηγορία ελαφριά

350,00 €
Στρατιωτικό Προσωπικό

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Δικαιολογητικά και προϋποθέσεις : Βιβλιάριο, ενδιάμεση θεώρηση σε 6 μήνες.

Ποσό: Μελέτη ακτινογραφιών – Κεφαλομετρική ανάλυση— Εκμαγεία -Σχεδιασμός: 44 €

Μηχάνημα επέκτασης χώρου 44 €

Αποκατάσταση γομφιακής σχέσης 58,7

Διαδοχικές εξαγωγές 29,5 €

«Ελαφριά περίπτωση»

ΣΕ 1 ΤΟΞΟ 146.70 €

ΣΕ 2 ΤΟΞΑ   234.80 €

«Μέση περίπτωση»

ΤΑΞΗ ΙΙ-1 ΙΙ2 ΚΑΤΑ ANGLE ΓΙΑ 2 ΤΟΞΑ 293,50

ΤΑΞΗ ΙΙ-1 ΙΙ2 ΚΑΤΑ ANGLE ΓΙΑ 2 ΤΟΞΑ 381,50

«Βαρεία περίπτωση»  

ΤΑΞΗ ΙΙΙ ΚΑΤΑ ANGLE ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ 3,4,5 ΓΙΑ 1 ΤΟΞΟ 381.50 € .

ΤΑΞΗ ΙΙΙ ΚΑΤΑ ANGLE ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ 3,4,5 ΓΙΑ 2 ΤΟΞΑ 440,20 € .

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Τ.Π.Ν.) 

ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΟΔΟΝΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ, ΟΔΟΝΤΟΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ
Α!   ΠΑΡΟΧΕΣ
1.  Σε όλες τις περιπτώσεις οδοντοθεραπείας, οδοντοπροσθετικών και ορθοδοντικών εργασιών το Ε.Λ.Π.Ν. συμβάλει με ανάλογο ποσοστό στην συνολική δαπάνη που αναγνωρίζεται από το Δημόσιο και μέχρι να συμπληρωθεί το 90% αυτής σύμφωνα με το τιμολόγιο του Δημοσίου.          
2.  Κατ’ εξαίρεση δύναται να χορηγηθεί με απόφαση του Δ.Σ., ανάλογα με την οικονομική κατάσταση του Ταμείου ποσοστό της διαφοράς που προκύπτει μεταξύ της υπό του Δημοσίου αναγνωριζομένης δαπάνης και αυτής που πραγματοποιεί ο ασφαλισμένος. Το ποσοστό αυτό δεν δύναται να υπερβεί το 50% της διαφοράς αυτής χωρίς να υπερβαίνει την τιμή του Δημοσίου.
3.  Συγκεκριμένα :
α. Για τους άμεσα ασφαλισμένους παρέχει :
(1)  Στις οδοντοπροσθετικές εργασίες ποσοστό 15% της δαπάνης που αναγνωρίσθηκε από το Δημόσιο, δεδομένου ότι το Δημόσιο παρέχει 75%  αυτής.
(2)  Στις οδονοτοθεραπευτικές εργασίες δεν παρέχει κανένα ποσοστό δεδομένου ότι καλύπτονται κατά 100% από το Δημόσιο.
β. Για τους έμμεσα ασφαλισμένους παρέχει :
(1)    Στις οδοντοπροσθετικές και ορθοδοντικές εργασίες ποσοστό 40% της  δαπάνης που αναγνωρίσθηκε από το Δημόσιο, δεδομένου ότι το Δημόσιο  καλύπτει το 50% αυτής.
ΣΟΕΛ

70% αμοιβης για αμεσα ασφαλισμενους

60% αμοιβης για  μελη της οικογενειας
ΟΓΑ

Δικαιολογητικά για την πληρωμή:
•Γνωμάτευση θεράποντα Ορθοδοντικού
•Απόδειξη παροχής υπηρεσιών θεράποντα Ορθοδοντικού

Ορθοδοντική θεραπεία

704,33 €

Ο ΟΓΑ δεν καλύπτει τις ορθοδοντικές εργασίες στους αγρότες.

ΟΑΕ (ΤΕΒΕ ΤΣΑ ΤΑΕ )

Όσον αφορά τη διαδικασία εκτέλεσης των οδοντιατρικών πράξεων, τον τόπο και τον τρόπο ελέγχου αυτών καθώς και τη διαδικασία πληρωμής των θεραπευτών οδοντιάτρων, που έχουν εγκριθεί με την 772/1/4-12-2000 απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού ισχύουν τα ακόλουθα:
1. Ο θεραπευτής Οδοντίατρος θα πρέπει να συμπληρώνει το δελτίο ελέγχου με τις ενδεικνυόμενες οδοντιατρικές εργασίες.
2α. Επί εργασιών, το κόστος των οποίων συνολικά υπερβαίνει το ποσόν των 88 €, η εκτέλεση αυτών θα γίνεται ύστερα από προέγκριση του δελτίου ελέγχου (α΄ θεώρηση) από τον ελεγκτή οδοντίατρο.
Μετά την εκτέλεση θα γίνεται εκ νέου θεώρηση (τελικός έλεγχος) που θα αφορά την πραγματοποίηση εκτέλεσης των οδοντιατρικών πράξεων.
2β. Εάν το κόστος των εργασιών είναι μικρότερο του ανωτέρω ποσού δεν απαιτείται προέγκριση, αλλά μόνο τελική έγκριση από τον ελεγκτή οδοντίατρο (β΄ θεώρηση).
3. Ο θεραπευτής Οδοντίατρος αμείβεται κατά πράξη σύμφωνα με την κοστολόγηση που αναφέρεται στο συνημμένο δελτίο ελέγχου οδοντιατρικών πράξεων και η οποία έχει υπολογισθεί με βάση τη διάταξη της §6 της σχετικής Υπουργικής Απόφασης. Ο ασφαλισμένος θα καταβάλλει στο θεράποντα οδοντίατρο μετά την ολοκλήρωση των οδοντιατρικών εργασιών ολόκληρη την δαπάνη και με βάση τη χορηγηθείσα απόδειξη πληρωμής και το δελτίο ελέγχου, θα εισπράττει από την αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία του Οργανισμού με επιταγή το 50% της απόδειξης.
Ο έλεγχος των οδοντιατρικών πράξεων (προέλεγχος και τελικός) θα γίνεται από τους ελεγκτές οδοντιάτρους στα ιατρεία τους, μέχρις ότου στον Οργανισμό υπάρξουν η κατάλληλη υποδομή και εξοπλισμός, ώστε ο έλεγχος να γίνεται στις αρμόδιες υπηρεσίες του. Ο θεράπων οδοντίατρος πρέπει απαραίτητα να αναγράφει τις οδοντιατρικές εργασίες στο βιβλιάριο εργασίας του ασφαλισμένου, ώστε να αποφεύγεται η επανάληψη διενέργειας των ίδιων πράξεων.

Ακίνητο μηχάνημα διατήρησης χώρου

50,00 €

Κινητό μηχάνημα διατήρησης χώρου

58,70 €

Ξενοδοχουπάλληλοι
Από 1/1/2008 απορροφήθηκε στο ΙΚΑ
ΝΑΤ

Θέματα ελέγχου:
1. Προκειμένου για ανήλικους ασφαλισμένους μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους, παρέχεται ορθοδοντική θεραπεία μετά από διαπίστωση της σχετικής ανάγκης από ελεγκτή οδοντίατρο του ταμείου. Επειδή στις επαρχίες (ΠΟΝ) δεν υπηρετούν ελεγκτές οδοντίατροι, οι ασφαλισμένοι έπρεπε να έλθουν στον ΠΕΙΡΑΙΑ ή στην ΑΘΗΝΑ για έγκριση της θεραπείας και βεβαίωση της αποθεραπείας.
2. Η έγκριση θεραπείας και η βεβαίωση αποθεραπείας από ελεγκτή οδοντίατρο ΠΟΝ όπου υπηρετούν ελεγκτές Οδοντίατροι (ελεγκτής οδοντίατρος υπάρχει μόνο στη Θεσσαλονίκη και τη Χίο) ενεργείται υπό τον όρο ότι η ορθοδοντική θεραπεία θα γίνεται στον τόπο που εδρεύει το ΠΟΝ και όχι στην ΑΘΗΝΑ - ΠΕΙΡΑΙΑ - ή αλλού.
3. Η επιλογή θεράποντα Ορθοδοντικού είναι ελεύθερη.

Διαδικασία ελέγχου:
1. Ο ασθενής έρχεται με παραπεμπτικό του ορθοδοντικού στο οποίο αναγράφεται η περίπτωση εκάστου ασθενούς και η θεραπεία του.
2. Ο ασθενής αφού πάρει την προέγκριση από το ελεγκτικό τμήμα προχωρεί σε θεραπευτική Ορθοδοντική αγωγή.
3. Μετά τη λήξη της θεραπείας ο ασθενής προσέρχεται να πάρει την τελική έγκριση και να εισπράξει το συμβαλλόμενο ποσόν. Δύναται όμως ο ασφαλισμένος μετά ένα χρόνο από την έναρξη της θεραπείας να εισπράξει το συμβαλλόμενο ποσό.

Δικαιολογητικά πληρωμής:
• Βιβλιάριο ασθενείας
• Το παιδί φορώντας τα σιδεράκια
• Απόδειξη από τον ορθοδοντικό
• Ημερομηνία ενάρξεως και λήξεως θεραπείας με υπογραφή και σφραγίδα του Ορθοδοντικού στο έντυπο του ταμείου.
Αναδρομικά δεν καταβάλλονται. Δαπάνες μετάβασης- και επιστροφής αναγνωρίζονται και καταβάλλονται επίσης μόνο στον ίδιο τον ανήλικο που μετακινείται για διαπίστωση της ανάγκης ορθοδοντικής θεραπείας από ελεγκτή οδοντίατρο του ταμείου (αρ 18 Π.Δ. 894/1981).

Για μία γνάθο                  
355,00 €

Για δύο γνάθους

710,00 €
Λιμενεργάτες
Από 1/12/2007 απορροφήθηκε στο ΙΚΑ
ΙΚΑ
 
Επιστημόνων

Διαδικασία ελέγχου:
• Αίτηση ασφαλισμένου
• Επίσκεψη στον ορθοδοντικό, συμπλήρωση βιβλιαρίου, ιατρική γνωμάτευση
• Έλεγχος από τον ελεγκτή οδοντίατρο του παιδιού
• Οι πληρωμές γίνονται με την προσκόμιση της απόδειξης θεράποντα Ορθοδοντικού

Ορθοδοντική θεραπεία

1200 €

Ορθοδοντικές Εργασίες

Το ταμείο μας αποδίδει για ορθοδοντικές εργασίες (πχ σιδεράκια), εφόσον πρόκειται για θεραπευτικούς σκοπούς, το εφ’ άπαξ ποσό των 1.200 €. Κατ’ εξαίρεση για παιδιά μέχρι 17 ετών παρέχεται η θεραπεία και για αισθητικούς λόγους. Δικαιολογητικά:

  •  1 Αίτηση
  •  2 Κίτρινη εντολή στην οποία θα αναγράφονται αναλυτικά οι ορθοδοντικές εργασίες.
  •  3 Πρωτότυπη απόδειξη παροχής υπηρεσιών του Ορθοδοντικού.
Η ΚΙΤΡΙΝΗ ΕΝΤΟΛΗ πρέπει να αναγράφει διάγνωση, ημερομηνία και να φέρει την σφραγίδα και την υπογραφή του ιατρού καθώς και την υπογραφή του ασφαλισμένου. Η ημερομηνία της κίτρινης εντολής πρέπει να είναι προγενέστερη ή ίδια με την ημερομηνία της απόδειξης (ποτέ μεταγενέστερη). Απαραίτητη είναι η ΘΕΩΡΗΣΗ της κίτρινης εντολής από τους ελεγκτές ιατρούς του ταμείου μας. (Η θεώρηση ισχύει για τους ασφαλισμένους που διαμένουν στο Λεκανοπέδιο Αττικής. Για τη Θεσσαλονίκη και τις υπόλοιπες πόλεις απαραίτητη είναι η θεώρηση μέσω fax μόνο στις περιπτώσεις που επισκέπτονται συμβεβλημένα διαγνωστικά κέντρα ή ιατρούς και το ποσό της κίτρινης εντολής ξεπερνά τα 100,00 €).

Δωδεκανήσσου 10Α 54626 –ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.

Δικαιολογητικά και προϋποθέσεις: Γνωμάτευση.

Ποσό: «ελαφρύ περιστατικό»:478 € 1 γνάθος, 800€ 2 γνάθοι, «μέσο»: 663 € 1 γνάθος, 1300 € 2 γνάθοι,  «βαρύ» : 850 € 1 γνάθος, 1500 € 2 γνάθοι.

130 € προληπτική

Πληροφορίες: 2310547914

Χ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ 34-10600 ΑΘΗΝΑ

Δικαιολογητικά και προϋποθέσεις: Γνωμάτευση με διάρκεια και ποσό, έλεγχος ασθενή με μηχανισμούς,  ηλικία έως 18

Ποσό : 520 € σύνολο -τα μισά στην αρχή  και τα υπόλοιπα στο τέλος, 260€ για μια γνάθο.

Απαιτείται βεβαίωση πέρατος.

Πληροφορίες :

210-3619981  210 3660938 2103660948

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 47 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 18535 .

Δικαιολογητικά και προϋποθέσεις: Γνωμάτευση

Ποσό: 1467 € για παιδία, 734 € για ενήλικες

Πληροφοριες:210-4170662

Ηπείρου 64 10436 - ΑΘΗΝΑ.

Δικαιολογητικά και προϋποθέσεις: Γνωμάτευση.

Ποσό : 382€ για 2 γνάθους,  Πληροφορίες: 210-8811337

Κολοκοτρώνη 4-10561 ΑΘΗΝΑ

Δικαιολογητικά και προϋποθέσεις: Γνωμάτευση, έλεγχος ασθενούς με μηχανι-σμούς.

Ποσό: 880 €, 293 € ανά γνάθο προληπτική ορθοδοντική.

Πληροφορίες : 210-3833036 210-3740000. http//www.tsmede.gr/index.asp?page=2

Τύπου

Μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου ασφαλισμένου και ανάλογα με την αναγκαιότητα της ορθοδοντικής θεραπείας το ταμείο γνωμοδοτεί κατά περίπτωση τόσο για την παροχή κάλυψης όσο και για το ύψος του ποσού που θα χορηγηθεί για την συγκεκριμένη θεραπεία.

Δικαιολογητικά: Γνωμάτευση

Ποσό: 660€

ΗΡΙΔΑΝΟΥ 25 ΚΑΙ ΣΙΣΙΝΗ 18 ΑΘΗΝΑ 11528

Δικαιολογητικά και προϋποθέσεις: Γνωμάτευση

Ποσό: «Ελαφρά περίπτωση» 550 € ανά γνάθο, «Μεσαία»: 665 € ανά γνάθο, «Βαρεία» : 950 € ανά γνάθο

Πληροφορίες : 210-7258050 2107264700


Μαχαίρι στις οδοντιατρικές δαπάνες αποφάσισε ο ΕΔΟΕΑΠ στο πλαίσιο μείωσης δαπανών
Δείτε τι αποφάσισε:
Ορθοδοντική Θεραπεία: Δεν εγκρίνονται δαπάνες ορθοδοντικής θεραπείας σε ασφαλισμένους άνω των 18 ετών από 15-11-2010 (ημερομηνία απόφασης). Εξαιρούνται οι περιπτώσεις που είχαν λάβει προέγκριση πριν από την ανωτέρω ημερομηνία. (ΣΔΣ 38/15-11-2010)
Οδοντιατρική περίθαλψη: Eγκρίνεται μείωση κατά 20% του ισχύoντος τιμοκαταλόγου για εργασίες που πραγματοποιούν ασφαλισμένοι σε εξωτερικά ιατρεία. Όσοι κάνουν δωρεάν χρήση των οδοντιατρείων του Οργανισμού, θα καταβάλουν εξ ιδίων τη δαπάνη των υλικών και των οδοντοτεχνικών εργασιών για τις προσθετικές εργασίες. (ΣΔΣ 37/9-11-2010)